Vedtægter

Svenstrup 2020

Vedtægter for Svenstrup Samråd

 
§ 1: Navn og hjemsted

Stk. 1. Samrådets navn er Svenstrup Samråd.

Stk. 2. Svenstrup Samråds hjemsted er formandens adresse.

Stk. 3. Svenstrup Samråd er for Svenstrup by og opland.
 
§ 2: Formål

Stk. 1. Svenstrup Samråd kan koordinere områdets aktiviteter internt og eksternt.

Stk. 2. Svenstrup Samråd kan bistå nye initiativer og traditionsskabende arrangementer af kulturel art.

Stk. 3. Svenstrup Samråd kan være lokalområdets talerør overfor offentlige myndigheder i sager af fælles interesse for lokalområdet.

Stk. 4. Svenstrup Samråd kan skabe samarbejde mellem lokale foreninger, klubber og offentlige institutioner.
 
§ 3: Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er Svenstrup Samråds øverste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen består af Svenstrups borgere.

Stk. 3. Der indkaldes med et varsel på mindst 14 dage gennem offentlig annoncering til en årlig generalforsamling, som afholdes inden udgangen af april måned.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før og vedtages derefter ved almindeligt flertal.

Stk. 5. Alle fremmødte på generalforsamlingen har stemmeret.

Stk. 6. Almindelig stemmeflertal er gældende.

Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte.

Stk. 8. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 9. Ved valg til bestyrelsen kan der kun afgives én stemme pr. fremmødte borger.

Stk. 10. Kandidater, som ikke er tilstede, kan vælges, hvis de på forhånd skriftligt har tilkendegivet, at de er villige til at opstile.

Stk. 11. Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte borgere.

Stk. 12. Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

4. Fremlæggelse af budget.

5. Planer for det fremtidige arbejde.

6. Indkomne forslag.

7. Valg jf. § 4.

8. Eventuelt.

 
§ 4: Bestyrelsen

Stk. 1. Den daglige ledelse af Svenstrup Samråd varetages af bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen.

Stk. 2. Generalforsamlingen foretager valg til bestyrelsen, hvor det tilstræbes, at antallet af medlemmer er maksimum 9.

Stk. 3. Antallet af medlemmer skal altid være ulige. Ved et lige antal af bestyrelsesmedlemmer skal ét af medlemmerne vælges til suppleant på konstituerende bestyrelsesmøde.

Stk. 4. I ulige år tilstræbes det, at der vælges minimum 4 medlemmer for en 2-årig periode.

Stk. 5. I lige år tilstræbes det, at der vælges minimum 5 medlemmer for en 2-årig periode.

Stk. 5. Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor for 1 år ad gangen.

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde eller direkte efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 7. Medlemmer af bestyrelsen kan ekskludere et medlem ved almindelig stemmeflertal på et bestyrelsesmøde.

Stk. 8. Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt.

Stk. 9. Bestyrelsen kan nedsætte grupper eller udvalg med formålet for øje jf. § 2.
 
§ 5: Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis der over for formanden fremsættes skriftlig begrundet begæring herom fra mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis mindst 2/3 af en generalforsamlings fremmødte borgere kræver det, eller mindst 25 borgere skriftligt har anmodet formanden herom.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at formanden har modtaget begæring herom.

Stk. 5. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med et varsel på mindst 14 dage gennem offentlig annoncering.
 
§ 6: Drifts- og kapitalforhold

Stk. 1. Drift af Svenstrup Samråd gennemføres ved frivillige bidrag, tilskud fra offentlige myndigheder og tilskud fra private/offentlige fonde samt ved Svenstrup Samråds arrangementer.

Stk. 2. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for Svenstrup Samråds forpligtelser.

Stk. 3. Svenstrup Samråd hæfter alene med dets evt. formue.

Stk. 4. Regnskabsåret følger kalenderåret, og regnskabet skal påtegnes af en revisor.
 
§ 7: Opløsning

Stk. 1. Til Svenstrup Samråds opløsning kræves et flertal på 2/3 af de fremmødte borgere på en generalforsamling, hvor opløsningen udtrykkeligt er nævnt i indkaldelsen.

Stk. 2. Der skal efter beslutning om opløsningen på generalforsamling indkaldes til ekstraordinær generalforsamling jf. § 5. På den ekstraordinære generalforsamling kan Svenstrup Samråd opløses ved almindelig flertal af de fremmødte borgere.

Skt. 3. Ved opløsning af Svenstrup Samråd skal der tages beslutning om, hvordan Svenstrup Samråds midler skal anvendes. Anvendelsen skal være i overenstemmelse med § 2.
 
 
Vedtægter vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 1. marts 1994

Ændret og revideret på den ordinære generalforsamling d. 22. april 1999

Ændret og revideret på den ekstraordinære generalforsamling d. 18. sept. 2000

Ændret og revideret på den ordinære generalforsamling d. 6. april 2006

Ændret og revideret på den ordinære generalforsamling d. 10. april 2007

Ændret og revideret på den ordinære generalforsamling d. 3. april 2017